Nyttig Björk & Ananasburgare motverkar IBS besvär + nytt på Youtube

Nyttig Björk & Ananasburgare motverkar IBS besvär + nytt på Youtube

Denna Raw Vegan ananasburgare fylld med björk & myntaglass varvad med chokladdröm gjord på banan motverkar IBS-besvär och fungerar utrensande (motverkar bakterier&virus i magen) Ny film på Youtube ni inte vill missa!

Jag har själv lidit av IBS sedan tonåren och vet precis hur fruktansvärt det kan vara. Magsmätorna och hemska känslan av tarmvred. Sedan jag började med Raw food har jag helt blivit av med alla mina symptom :) Framförallt tycker jag det var svårt med att strunta i sötsaker och gotta. Tacka alla ni som mejlat & frågat om snack som motverkar IBS – Därför bjussar jag på den här läckerheten som också samtidigt verkar utrensande/detoxanade pga björken. Hoppas du gillart!

Så nyttig är ananasburgaren med björkblad & mynta

 • Björk: är detoxande, dvs den drar ut slaggprodukter i kroppen och är vätskedrivande, sätter igång ämnesomsättningen, stimulerar njurar och virus och inflammationshämmande. Motverkar virus och bakterier i tarmarna perfekt alltså mot orsakerna bakom IBS-besvär.

Det är perfekt nu att plocka dessa små miniblad och göra te eller ha i maten ex kan du göra kanongod salladsdressing med björkblad, olja och citron o några droppar honung —> klart. Du kan också göra egen olja för utvärtes bruk som är perfekt att massera mot celluliter, då björken ökar cellfönyelse och blodcirkulation – tänk vad vi hittar i naturen :)

Många borrar också björksav (ska egentligen göras innan små bladen tittar ut). Att borra björksav är enligt allemansrätten förbjudet om det inte är din egen björk, så köp det istället redan färdigt och ekologiskt.

 • Mynta: antiseptisk och antiinflammatorisk och hjälper tarmarna att stabilisera sig samtidigt som den motverkar virus och bakterier. Mynta har alltså samma effekt mot exempelvis tarmbesvär inom IBS.
 • Banan: innehåller mycket energi och är perfekt om man tränar eller lever aktivt. Innehåller viktiga B-vitaminer och fungerar som probiotika i tarmfloran då den stimulerar tillväxt av goda bakterier som producerasr enzymer för bättre matsmältning. Rik på kalium som reglerar vätskeblaansen. Minskar risken för hjärtsjukdomar och stroke, lindrar vid förstoppning, sänker blodtryck och påverkar seretonin ditt “må-bra-hormon”.
 • Ananas: är immunstärkande, förebygger förstoppning, är basbildande, är svampdödande, minskar svullnad, minskar slembildning i andningsorgan, påskyndar läkning efter operationer och skador, förebygger halsont, fiberrik.
 • Kakao: rik på magnesium, kalcium, järn, zink, koppa, kalium, omega-3, balanserar blodtrycket i kroppen, ökar vårt “må-bra-hormon”, verkar antiinflammatoriskt, återhämtande vid stress, bra för hår, hud, naglar, preventiv effekt mot cancerceller, motverkar kronisk trötthet.

Fyllning i burgaren i filmen (men du kan välja att ha i all du själv vill eller har hemma)

 • Kiwi: rik på C-vitamin, fröna innehåller alfalinoelnsyrea som är en naturlig Omega-3 källa och skyddar mot hjärtkärlsjukdomar. Rik på kalium & magensium bra för nervsystemet och vätskebalans.
 • Kokosflingor: rika på bland annat kalium, fosfor, fibrer och folat.
 • Phsysalis: eller incabäret som det också kallas är en riktig superfrukt. Mycket rik på C-vitamin, fibrer, fosfor, kalium, flavonoider och karaoteoider. En stark antoixidant.
 • Solrosfrön: rik på Vitamin-E 100g solroskärnor motsvarar hela dagliga intaget av vitamin-E !, B1, B6, Folat, Magnesium, koppar. Bra proteinkälla 100g motsvarar 42% av dagliga intaget av proteiner !

Så gör du burgaren.. (självklart är alla recept ekologiska)

Grundreceptet till raw vegan glass utan nötter

Många recept inom Raw Food är tyvärr på nötter och många ha mejlat om vad det finns för alternativ. Här använder jag istället frusen banan så konsistensen blir krämig, härlig och lite mer lik en mousse.

 • Mixa en frusen banan per person/portion först så (ganska länge) så att den blir krämig. Sedan smaksätter du med vad du vill.

 

Idag gör jag två olika glassar efter säsong – och just nu är det björkbladen och myntan som ploppat upp!

 • Björk & Myntaglassen: Mixar jag i 1dl färsk mynta plus nyplockade nyttiga björkblad. Jag körde i hältahälta (50/50). Sedan för att få mer grön färg har jag också i 1-2 tsk multigreens med bl groddar, vetegräs spirulina (helt valfritt) och en uns vaniljpulver – mixa och smaka ev av med pepparmyntaextrakt.
 • Till Chokladdrömmen: har jag i kakao, lite vaniljpulver och sötade med 1 dadel.
 • I båda glass-smeten har jag i kokosoljan när smeten börjar få krämig konsistens.
 • Skjuts in i frysen en stund så att de stelnar till. Perfekt också att ha i frysen och göra när som helst. Glassarna kan du ju äta också precis som de är, och inte “burga” in dem…

Sedan är det bara att skära ut anansringarna från skal och det hårda i mitten och varva glass, ananasring, din fyllning och ananasring igen :)

Lycka till nu. Kram & kärlek

Namaste//

Tanja

mindfullyraw tanjaallt mixasbjorkmixfruitbjork birchraw vegan ice creamraw ice cream recipebirtch ananas towermindfullyraw tanja ananas birch

In English

This Raw Vegan Pineapple burger filled with birch and mint ice cream layered with chocolate dream made on the course counteracts IBS symptoms and functioning cleansing (prevents bacteria and viruses in the stomach) New movies on Youtube you will not want to miss!

I myself have suffered from IBS since teen years and know just how terrible it can be. Magsmätorna and awful feeling of ileus. Since I started with raw food, I completely got rid of all my symptoms :) Above all, I think it was hard to ignore the sweets and gotta. Thank you to everyone who emailed and asked about talk that counteracts the IBS – why bjussar me on this delicacy, which also simultaneously acts cleansing / detox anticipated due to the birch. Hope you gillart!

How good is the pineapple burger with birch leaves and mint!
Birch: detoxing, that it draws out toxins in the body and is diuretic, starts the metabolism, stimulates the kidneys and viral and anti-inflammatory. Prevents viruses and bacteria in the intestines perfect thus the causes of IBS symptoms.
It is perfect now to pick these little mini leaves and make tea or to have in your food as you can make kanongod salad dressing with birch leaves, oil and lemon o few drops of honey —> clear. You can also make your own oil for external use which is ideal to massage against cellulite, then birch increases cellfönyelse and blood circulation – think what we find in nature :)

Many also bore birch sap (should really be done before the young leaves look out). Drilling birch sap is under roam prohibited unless it is your own birch, so buy it instead already finished and ecologically.

Mint: antiseptic and anti-inflammatory and helps to stabilize the intestines while counteract viruses and bacteria. The coin has the same effect against, for example, intestinal problems within IBS.
Banana: contains a lot of energy and is ideal if you work or live actively. Contains essential B vitamins and works as probiotics in the gut flora as it stimulates the growth of good bacteria producerasr enzymes for better digestion. Rich in potassium that regulates vätskeblaansen. Reduces the risk of heart disease and stroke, relieves constipation, lowers blood pressure and affects serotonin your “feel-good hormone”.
Pineapple: the immune strengthening, prevents constipation, is basing, is antifungal, reduces swelling, reduces mucus production in the respiratory tract, accelerates healing after surgeries and injuries, prevents sore throat, high fiber.
Cocoa: rich in magnesium, calcium, iron, zinc, Koppa, potassium, omega-3, balance blood pressure in the body, increasing our “feel-good hormone”, works anti-inflammatory, recovery under stress, good for hair, skin, nails, preventive effect against cancer cells, prevents chronic fatigue.
Filling in the burger in the movie (but you can choose to have in any way you want, or at home)

Kiwi: rich in vitamin C, the seeds contain alfalinoel acid which is a natural source of Omega-3 protects against heart disease. Rich in potassium and magensium good for the nervous system and fluid balance.
Coconut: rich including potassium, phosphorous, fibers and folate.
Physalis: or inca berry as it is also called is a real super fruit. Very rich in vitamin C, fiber, phosphorus, potassium, flavonoids and karaoteoider. A strong antoixidant.
Sunflower seeds: rich in Vitamin E 100g sunflower seeds equivalent to the entire daily intake of vitamin E!, B1, B6, Folate, Magnesium, Copper. Good source of protein 100g corresponds to 42% of the daily intake of proteins!

How do your burger .. (of course all the recipes organic)
The basic recipe for raw vegan ice cream without nuts
Many recipes in Raw Food is unfortunately nuts and many have emailed about what are the alternatives. Here I use instead frozen banana so consistency is creamy, delightful and a little more like a mousse.

Mixing a frozen banana/person first so (quite long) so that it is creamy. Since the flavor you with what you want.
Today I make two different ice creams after season – and right now it’s birch leaves and mint that popped up!

Birch & Mint Ice Cream: Mixes I 1dl of fresh mint, plus freshly picked healthy birch leaves. I ran in a limp limp (50/50). Then to get more green, I also 1-2 tsp multi greens with eg sprouts, wheat grass spirulina (completely optional), and an ounce of vanilla powder – mix and taste any of the peppermint extract.
For Chocolate Dream: I have in cocoa, a little vanilla powder and sweetened with 1 dadel.
In both ice cream batter I have the coconut oil when the batter starts to get creamy consistency.
Pushed into the freezer for a while so that they solidify into. Also perfect to have in the freezer and do at any time. Ice creams you can of course eat as well as they are, and not “Burga” them …
Then just cut out anan rings from the shell and hard in the middle and unwind ice cream, pineapple ring, your filling and pineapple ring again :)

Good luck now. Hug & Love

// Namaste

Tanja

Comments

comments

Tanja Dyredand

Som cert. Raw Food Coach & Mindfulness Coach, dipl. Yin Yoga & Meditations Teatcher inspirerar MindfullyRaw Tanja Dyredand till rå ren mat och holistisk hälsa. Dels i sin blogg - dels i sin nystartade youtubekanal. Mer recept & info hittar du på www.mindfullyraw.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>